Nyheder

Skriv til TDC vedr. genopretning af foreningens område

10. Maj, 2022. Genopretningplan efter TDC's nedlægning af fiber

Bestyrelsen gennemgik d. 7. April Grundejerforeningens område sammen med TDC, DKTV og en representant for kommunen. Parterne havde forinden fået præsenteret en plan for genopretningsarbejdet som blev godt modtaget. Bestyrelsen har fuld tiltro til at genopretningen vil bliver udført tilfredstillende, og arbejdet bliver kontrolleret efterfølgende.

En revideret udgave af genopretningsplanen kan findes her.

Tidligere Bestyrelsesmedlem Regnar Andersen

3. Maj, 2022. Tidligere bestyrelsesmedlem Regnar Andersen er død.

Vores tidligere bestyrelsesmedlem, Regnar Andersen, er i nat afgået ved døden, 68 år gammel. Regnar har i en lang periode været en vigtig del af bestyrelsen, men valgte for nogle år siden at trække sig fra arbejdet.

Bestyrelsen kondolerer.

Generalforsamling 2021 - Formandens Beretning

1. Feb, 2022. Formandens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år (2019/2020) findes i pdf form her.

Generalforsamling 2021 erklæres ugyldig

15. Jan, 2022. Nedenstående orientering er omdelt til alle husstande i Grundejerforeningen:

Dirigent, referent og formand har i forbindelse med referatskrivningen desværre måtte konstatere, at generalforsamlingen ikke er gennemført korrekt iht. vedtægterne og dirigentprocedurer, således at den må erklæres for ugyldig.

Ugyldigheden drejer sig om 2 punkter:

1. Vedtægterne blev ikke fulgt i forbindelse med dagsordens punkt 4 og punkt 6.
2. Kontrol, styring og anvendelse af fuldmagter var ikke korrekt. Hertil at brugen af fuldmagter tangerede "erobring" af generalforsamlingen og at de skulle være afvist.

Kommentarer til punkt 1:

Foreningens vedtægter (uanset hvor forkert man mener det er) tillader ikke ændringsforslag. Det står ikke nævnt i vores vedtægter og derfor kan det ikke anvendes. Der er heller ikke præcedens herfor.

Det er en foreningsretlig grundregel, at man ikke kan behandle et punkt, som ikke er på dagsordenen, og man kan så langt mindre vedtage noget, som ikke har været varslet på en dagsorden.

Forklaringen herpå er, at man på forhånd skal have mulighed for at tage stilling til de enkelte emner, som skal debatteres. Det er også grunden til, at man i vedtægterne med rimelighed kan indsætte regler om, at forslag skal komme i god tid inden generalforsamlingen.

(Jf. FamilieAdvokaten om Fuldmagter og Dirigenthåndbogen side 73 med ekstra henvisning til aktieselskabsloven §74, også gældende for foreninger).

Konsekvensen er at der ikke foreligger et korrekt godkendt budget for 2021/2022!

Kommentarer til punkt 2:

Der blev afleveret i alt 32 fuldmagter fra 4 grundejere, men ingen af disse blev lovformeligt gennemset og godkendt af dirigenten og referenten, med kontrol af dato, tid, underskrifter af fuldmagtsgivere og valg af fuldmagtshavere samt angivelse af fuldmagtstype. Det er selvfølgelig noget som dirigent og referent må tage ad notam, og at vi ikke var forberedte på konsekvensen af de ekstraordinært mange fuldmagter, ligesom konsekvenserne og retningslinjer for bestyreIsen og fuldmagtshaverne, ikke blev korrekt adresseret.

Dirigent, referent og formand konkluderer således, at generalforsamlingen er ugyldig og at dette tages til efterretning. Der er således ingen økonomiske beslutninger fra den 24. november der videreføres. Under normale forhold skulle der indkaldes til en "erstatningsgeneralforsamling" (med samme dagsorden), men COVID 19-situationen taget i betragtning og den usikkerhed denne medfører mht. restriktioner og tidsplanlægning, så besluttes det, at der i året 2021/2022 opereres med et nødbudget.

Dette nødbudget skal ses som det seneste budget for 2020/2021, hvor der grundet COVID-19 ikke blev afholdt en generalforsamlingfor året 2019/2020. Dette nødbudget er udelukkende operativt og betyder, at der ikke foretages beslutninger om nye investeringer, aktiviteter og lignende, der ligger udenfor foreningens årlige kontraktuelle forpligtigelser og aftaler. Herudover udføres kun det arbejde foreningen som bestyrelsen måtte finde nødvendigt. Det kan være pludselig opstået og uforudsete opgaver eller reparationer.

Kontingentet for 2021/2022 fastholdes som i 2020/2021 på kr. 3.075,00 pr. hustand inklusive bidrag til vejfonden. Budgettet findes på hjemmesiden her.

Omstændighederne taget i betragtning, så besluttes det, at alle personvalg gennemført den 24. november 2021 er gældende, og at den nye kasserers mandat bekræftes anerkendt på førstkommende ordinære generalforsamling.

Punktet omkring vedtægtsændringer og indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til godkendelse heraf bortfalder således også. Udviklingen giver anledning til refleksion over, hvordan generalforsamlingen skal anholdes fremadrettet og bestyrelsen vil bruge det kommende år til at kigge på flere punkter til ændring i vores vedtægter. Disse vil så kunne blive fremsat på den næste ordinære generalforsamling.