Nyheder

Skriv til TDC vedr. genopretning af foreningens område

10. Maj, 2022. Genopretningplan efter TDC's nedlægning af fiber

Bestyrelsen gennemgik d. 7. April Grundejerforeningens område sammen med TDC, DKTV og en representant for kommunen. Parterne havde forinden fået præsenteret en plan for genopretningsarbejdet som blev godt modtaget. Bestyrelsen har fuld tiltro til at genopretningen vil bliver udført tilfredstillende, og arbejdet bliver kontrolleret efterfølgende.

En revideret udgave af genopretningsplanen kan findes her.

Tidligere Bestyrelsesmedlem Regnar Andersen

3. Maj, 2022. Tidligere bestyrelsesmedlem Regnar Andersen er død.

Vores tidligere bestyrelsesmedlem, Regnar Andersen, er i nat afgået ved døden, 68 år gammel. Regnar har i en lang periode været en vigtig del af bestyrelsen, men valgte for nogle år siden at trække sig fra arbejdet.

Bestyrelsen kondolerer.

Orientering fra Bestyrelsen

9. Feb, 2021. Nedenstående orientering er omdelt til alle husstande i Grundejerforeningen.

Kort orientering om aktuelle emner:

Kasserer i foreningen

Torben Rix har tirsdag den 25. januar uden varsel, på egen foranledning, i en kortfattet SMS til formanden meddelt, at han af personlige årsager, omgående trækker sig som kasserer i foreningen.

Dette er selvfølgelig beklageligt og efterlader den øvrige bestyrelse i en presset situation, da flere formelle aftaler – blandt andet med banken - skal tilbagekaldes og nye aftaler skal etableres.

For at komme nemmest igennem dette forløb, har vi spurgt vores tidligere kasserer (og 2. suppleant) Niels Pauli, om han, sammen med hjælp fra den resterende bestyrelse, vil påtage sig rollen som kasserer indtil næste generalforsamling. Det har Niels sagt ja til.

Bestyrelsen vil gerne takke Niels for hans fleksibilitet i denne situation.

Opkrævning af kontingent i år

Indbetalingskort vedrørende kontingent plejer at blive omdelt i februar med betalingsfrist 1. marts. Omdelingen af indbetalingskort bliver i år forsinket og betalingsfristen bliver tilsvarende flyttet til et senere tidspunkt.

Fastelavn

Årets fastelavns-arrangement er aflyst. Det skyldes ovennævnte udfordringer og dermed diverse ikke planlagte arbejdsopgaver, samtidig med at der stadig er meget høje corona smittetal.

Generalforsamling 2021 - Formandens Beretning

1. Feb, 2022. Formandens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år (2019/2020) findes i pdf form her.

Generalforsamling 2021 erklæres ugyldig

15. Jan, 2022. Nedenstående orientering er omdelt til alle husstande i Grundejerforeningen:

Dirigent, referent og formand har i forbindelse med referatskrivningen desværre måtte konstatere, at generalforsamlingen ikke er gennemført korrekt iht. vedtægterne og dirigentprocedurer, således at den må erklæres for ugyldig.

Ugyldigheden drejer sig om 2 punkter:

1. Vedtægterne blev ikke fulgt i forbindelse med dagsordens punkt 4 og punkt 6.
2. Kontrol, styring og anvendelse af fuldmagter var ikke korrekt. Hertil at brugen af fuldmagter tangerede "erobring" af generalforsamlingen og at de skulle være afvist.

Kommentarer til punkt 1:

Foreningens vedtægter (uanset hvor forkert man mener det er) tillader ikke ændringsforslag. Det står ikke nævnt i vores vedtægter og derfor kan det ikke anvendes. Der er heller ikke præcedens herfor.

Det er en foreningsretlig grundregel, at man ikke kan behandle et punkt, som ikke er på dagsordenen, og man kan så langt mindre vedtage noget, som ikke har været varslet på en dagsorden.

Forklaringen herpå er, at man på forhånd skal have mulighed for at tage stilling til de enkelte emner, som skal debatteres. Det er også grunden til, at man i vedtægterne med rimelighed kan indsætte regler om, at forslag skal komme i god tid inden generalforsamlingen.

(Jf. FamilieAdvokaten om Fuldmagter og Dirigenthåndbogen side 73 med ekstra henvisning til aktieselskabsloven §74, også gældende for foreninger).

Konsekvensen er at der ikke foreligger et korrekt godkendt budget for 2021/2022!

Kommentarer til punkt 2:

Der blev afleveret i alt 32 fuldmagter fra 4 grundejere, men ingen af disse blev lovformeligt gennemset og godkendt af dirigenten og referenten, med kontrol af dato, tid, underskrifter af fuldmagtsgivere og valg af fuldmagtshavere samt angivelse af fuldmagtstype. Det er selvfølgelig noget som dirigent og referent må tage ad notam, og at vi ikke var forberedte på konsekvensen af de ekstraordinært mange fuldmagter, ligesom konsekvenserne og retningslinjer for bestyreIsen og fuldmagtshaverne, ikke blev korrekt adresseret.

Dirigent, referent og formand konkluderer således, at generalforsamlingen er ugyldig og at dette tages til efterretning. Der er således ingen økonomiske beslutninger fra den 24. november der videreføres. Under normale forhold skulle der indkaldes til en "erstatningsgeneralforsamling" (med samme dagsorden), men COVID 19-situationen taget i betragtning og den usikkerhed denne medfører mht. restriktioner og tidsplanlægning, så besluttes det, at der i året 2021/2022 opereres med et nødbudget.

Dette nødbudget skal ses som det seneste budget for 2020/2021, hvor der grundet COVID-19 ikke blev afholdt en generalforsamlingfor året 2019/2020. Dette nødbudget er udelukkende operativt og betyder, at der ikke foretages beslutninger om nye investeringer, aktiviteter og lignende, der ligger udenfor foreningens årlige kontraktuelle forpligtigelser og aftaler. Herudover udføres kun det arbejde foreningen som bestyrelsen måtte finde nødvendigt. Det kan være pludselig opstået og uforudsete opgaver eller reparationer.

Kontingentet for 2021/2022 fastholdes som i 2020/2021 på kr. 3.075,00 pr. hustand inklusive bidrag til vejfonden. Budgettet findes på hjemmesiden her.

Omstændighederne taget i betragtning, så besluttes det, at alle personvalg gennemført den 24. november 2021 er gældende, og at den nye kasserers mandat bekræftes anerkendt på førstkommende ordinære generalforsamling.

Punktet omkring vedtægtsændringer og indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til godkendelse heraf bortfalder således også. Udviklingen giver anledning til refleksion over, hvordan generalforsamlingen skal anholdes fremadrettet og bestyrelsen vil bruge det kommende år til at kigge på flere punkter til ændring i vores vedtægter. Disse vil så kunne blive fremsat på den næste ordinære generalforsamling.

TDC Fiber - Gravetracé

4. Dec, 2021. Gravetracé for TDCs forestående nedlægning af fiber i området samt referat af bestyrelsens møde med TDC d. 20. Sep. er nu lagt på hjemmesiden. Dokumenterne findes under foreningens dokumenter.

Generalforsamling 2021 - Kort Info

27. Nov, 2021. Generalforsamling 2021 er i år afholdt med rekord stor deltagelse. Udførligt referat lægges på hjemmeside snarest. Revideret regnskab og budget vedtaget på generalforsamling er lagt på hjemmesiden.

Det skal bemærkes at det vedtagede budget adskiller sig fra de forslag som bestyrelsen havde lavet og udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. En del af de fremmødte medlemmer på Generalforsamlingen havde samlet et meget stort antal fuldmagter, hvilket gav dem mulighed for at vedtage et nyt budget med udgiften til en ekstra stilampe uden kontingentforhøjelse. Da kassereren var på valg, kunne medlemmerne med fuldmagterne også opnå et flertal for en ny kasserer.

Det går den afgående kasserer meget imod at det vedtagede budget giver et stort underskud og det giver ikke plads til opsparing på foreningens reservefond. Det giver en væsentlig reduktion af foreningens kapital og går imod bestyrelsens langsigtede planer om nogle meget kostbare renoveringer af brostens opkørsler og fortove. Disse planer er endnu under udarbejdelse og der er indhentet nogle tilbud på opgaverne.

Generalforsamling 2021

9. Nov, 2021. Invitation til generalforsamlingen 2021 bliver uddelt i disse dage. Får du forlagt dit eksemplar, kan du hente den her.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter. Udkast til de vedtægter 3. udgave kan hentes her.

Opdateret Hjemmeside

22. Aug, 2021. Grundejerforeningens hjemmeside har henover sommeren gennemgået en større ændring til det 'Nye Google Sites'. Dette skyldes at Google ikke længere understøtter det 'Klassiske Google Sites' og dette ophører med at eksistere.

Desværre er der mange ting i det 'Nye Google Sites' som ikke længere kan lade sig gøre og visse tilpasninger har derfor været nødvendige. På trods af dette skulle alle informationer og sider gerne være bevaret med det samme indhold.

Ved samme lejlighed er der også blevet lagt diverse billeder under Året i GF for de seneste arrangementer i Grundejerforeningen.

Efterlysning!

21. Feb, 2021. Kasseren efterlyser en grundejer som har betalt for meget i kontingent. Beløbet er betalt på sidste års girokort ID, og vi er derfor ikke længere istand til at identificere indbetaleren.

Der er indbetalt 4400,- d. 2. Februar på Girokort ID: 000000000010728.

Kontakt kasseren på nphansen@tinggaardshegnet.dk for at få det overskudne beløb returneret.

Fastelavnsarrangement aflyses

24. Jan, 2021. Grundet Corona pandemien og de særdeles indgribende restriktioner som regeringen har påført landet og dets borgere, ser bestyrelsen det ikke muligt og forsvarligt at gennemføre dette års fastelavnsarrangement.

Det er meget trist, da det altid er et sjovt og samlende socialt arrangement for foreningens store og små. Desuden har vi oplevet en stigende interesse for arrangementet. Det er vel også første gang i de 18 år jeg har boet i foreningen, at vi har måtte aflyse vores fastelavnsarrangement.

Vi håber imidlertid at de sorte skyer letter henover foråret så vi kan afholde arbejdsdag og sommerfest Ved at stå sammen hver for sig kommer vi igennem.

Venlig hilsen

Torben K. Nielsen
Formand for grundejerforeningen Tinggårdshegnet i Tune