Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Indkaldelsen til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Dagsorden og det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig tilsendes bestyrelsen inden den 1. oktober da eventuelle forslag skal medtages på dagsordenen.

For den ordinære generalforsamling indgår følgende punkter i dagsordenen:


  1. Valg af dirigent

  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Forslag fra bestyrelsen

  5. Forslag fra medlemmer (forslagene anføres i deres fulde ordlyd)

  6. Forslag til budget, herunder fastlæggelse af kontingent

  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  10. Eventuelt


For yderligere detaljer henvises til foreningens vedtægter.