Økonomi

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.


Kontingent betales forud efter påkrav for et år ad gangen den 1. marts. Dog kan det på generalforsamlingen vedtages at dele betalingen i passende rater. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.


Indbetales kontingent ikke inden udgangen af forfaldsmåneden (marts), tillægges der kontingentet et strafgebyr samt strafrenter hvis størrelse fastlægges på den årlige generalforsamling.


For yderligere detaljer henvises til foreningens vedtægter.