Grundejere

For at sikre det bedst mulige naboskab, adgang til stier og veje samt sikre grundejernes fælles værdier, bør man i sit daglige virke som grundejer overholde visse generelle regler.

Hække

Hække skal opføres og vedligeholdes jf. gældende hegnslov. Dette betyder bl.a. at hæk ud mod fællesareal skal plantes på egen grund. Desuden skal alle typer hække eller træer der står tæt på skel ud til offentlig vej eller fællesareal, beskæres/klippes og vedligeholdes så der til enhver tid er fri passage for de trafikanter der må færdes på fællesområdet.

Der gøres opmærksom på at hegn langs Tinggårdsvej og Tune Parkvej kun må etableres som levende hegn (Lokalplanens §9.4). Derudover må der ingen steder være adgang fra de enkelte ejendomme til: Tinggårdsvej, Tune Parkvej eller stamvejene (Lokalplanens §5.4). 

Træer tæt på skel mod fællesarealer

Visse træsorter såsom popler og birketræer sætter en del vandrette rødder. Hvis de nævnte træer står indenfor én meter fra skel mod vej, er der meget stor sandsynlighed for at rødderne vil gå ud i vejen og ødelægge asfalten. Da revnedannelse har stor indflydelse på veje og stiers levetid, og da de asfalterede områder til stadighed er en stor udgiftspost på Grundejerforeningens budgetter, anmodes de grundejere der bor op til de nævnte fællesområder, at fravælge plantning eller til stadighed at rodbeskære disse træer.

Parkering

Parkering af grundejerens egne biler skal primært ske på egen parcel, -sekundært på de markerede fælles parkeringspladser. Campingvogne må jf. færdselslovens bestemmelser ikke henstå permanent på fællesvej, men skal henstilles på egen grund. Rabatter må ikke bruges til permanent parkering. Gæster skal primært anvende de markerede parkeringspladser, men kan dog uden fare for den almindelige trafik på vejen parkere ved kantsten. Ødelagte rabatter skal reetableres for grundejerens egen regning.

Vedligeholdelse af fællesareal/rabat/sti op til parcel

Det er grundejerens egen pligt og ansvar at de rabatter og vejkanter der ligger op til parcellen vedligeholdes. Karakteren af de oprindelige oplagte områder må ikke ændres. Vedligeholdelse handler om almindelig oprydning, snerydning (ved flisebelægning), fejning af kantsten og klipning af græs. Flisebelægning er i princippet grundejerforeningens ejendom og skal renoveres af grundejerforeningen på samme måde som fællesvej. Hvis ødelæggelse/nedbrud skyldes en bevidst handling fra grundejerens side (parkering med tunge køretøjer, træer med vandret liggende rødder m.m.) eller mislighold, kan det dog være den pågældende grundejer der bliver gjort økonomisk ansvarlig for udbedring af skaden.

Håndtering af hunde på grundejerforenings fællesområder

Hunde skal føres i snor på grundejerforeningens område og diverse efterladenskaber skal opsamles og forsvarligt deponeres af hundens fører.

Oplagring af byggematerialer/affald på fællesarealer

Oplagring af byggematerialer/affald skal ske på eget område. Det tillades dog i begrænset omfang og i en afgrænset periode at man låner rabatten og fællesområde ud fra egen parcel. Oplagringen skal dog ske med fuldt hensyn til naboer og maksimalt i én måned. Placering og omfang skal dog på ingen måde kunne genere den daglige trafik (inkl. renovation). Evt. ødelagt rabat skal genetableres på grundejers regning. Brugen af store entreprenør maskiner skal kun ske jf. gældende lov og med størst mulig hensyntagen til naboer, rabatter og asfaltbelægning. Grundejere er selv ansvarlige for udbedring af evt. skader på asfalt eller stier.

Godt naboskab i al almindelighed

For at sikre et godt naboskab i grundejerforeningen, anbefales det, at man udover at følge de ovenstående anbefalinger, i det daglige tager mest muligt hensyn til hinanden. Således bør brugen af støjende værktøj herunder græsslåning, forekomme på de tidspunkter af døgnet der er til mindst gene for de omkringværende husstande. Skal der holdes fest med høj musik til langt ud på natten, bør naboer på forhånd være adviseret. Således bør man heller ikke sende sin gøende hund ud i haven sent på aftenen eller om natten. Derudover er det en god ide at informere naboer om ferieperiode samt efterlade egne og evt. pårørendes kontaktinformationer.

For yderligere detaljer henvises til foreningens vedtægter.